വിശുദ്ധ ഡിസ്മാസ് : മാർച്ച് 25

ഡിസ്മാസ് വിശുദ്ധനെക്കുറിച്ച് നമുക്കുള്ള ഒരേയൊരു കാര്യമായ രേഖ ലൂക്കായുടെ സുവിശേഷത്തിൽ നിന്നാണ്. യേശുവിനോടൊപ്പം ക്രൂശിക്കപ്പെട്ട രണ്ട് കള്ളന്മാരിൽ യേശുവിന്റെ മഹത്ത്വവും സ്വന്തം അപരാധവും തിരിച്ചറിഞ്ഞ് യേശുവിനോട് കരുണ യാചിച്ചതിന്റെ ഫലമായി സ്വർഗ്ഗസമ്മാനത്തിന്റെ വാഗ്ദാനം നേടിയതായി ലൂക്കോസിന്റെ സുവിശേഷത്തിൽ പറയുന്ന ആളാണ് നല്ല കള്ളൻ അഥവാ മനസ്തപിച്ച കള്ളൻ.

ലൂക്കോസ് നമ്മോട് പറയുന്നതുപോലെ, യേശുവിനെ രണ്ട് കള്ളന്മാരോടൊപ്പം ക്രൂശിച്ചു. അവർ കുരിശിൽ തൂങ്ങിക്കിടക്കുമ്പോൾ, ഒരാൾ ജനക്കൂട്ടത്തോടൊപ്പം യേശുവിനെ പരിഹസിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു: “നീ മിശിഹായല്ലേ? നിങ്ങളെയും ഞങ്ങളെയും രക്ഷിക്കൂ.”

മറ്റേ കള്ളൻ അവനെ ശാസിച്ചു: നീ ദൈവത്തെ ഭയപ്പെടുന്നില്ലയോ, നീയും അതേ ശിക്ഷാവിധിക്ക് വിധേയനായിരിക്കുന്നു. തീർച്ചയായും, ഞങ്ങൾ ന്യായമായി ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. കാരണം ഞങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ച ശിക്ഷ ഞങ്ങളുടെ കുറ്റകൃത്യങ്ങളുടെ ഫലമാണ്.

പക്ഷേ ഈ മനുഷ്യൻ കുറ്റകരമായി ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല. അവൻ പറഞ്ഞു, “യേശുവേ, നീ നിൻ്റെ രാജ്യത്തിൽ വരുമ്പോൾ എന്നെ ഓർക്കേണമേ.” യേശു അവനോട് പറഞ്ഞു, “ഇന്നു നീ എന്നോടുകൂടെ പറുദീസയിലായിരിക്കും” (ലൂക്കാ 23:43).

ഈ നല്ല കള്ളൻ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടു എന്ന യേശുവിൻ്റെ വാക്കുകൾ ക്രിസ്ത്യൻ സമൂഹം ഗൗരവമായി എടുക്കുകയും അവനെ ഒരു വിശുദ്ധനായി ആദരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. യേശുവിനോടുള്ള ഡിസ്മാസിൻ്റെ പ്രതികരണം പാപത്തിൽ നിന്ന് അകന്നുപോകുന്നതിനുള്ള നടപടികളുടെ നല്ല ആവിഷ്‌കാരമാണ്.

അവൻ തൻ്റെ പാപത്തെക്കുറിച്ചുള്ള സത്യസന്ധമായ അവബോധത്തിലേക്ക് വരികയും അതിൽ നിന്ന് പിന്തിരിഞ്ഞു, നിത്യജീവൻ്റെ ഉറവിടമായി യേശുവിനെ അന്വേഷിക്കുകയും ചെയ്തു. മരണസമയത്ത് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ കാരുണ്യം സ്വീകരിച്ച നല്ല കള്ളനാണ് വിശുദ്ധ ഡിസ്മാസ്.

error: Content is protected !!