വിശുദ്ധ സിത: ഏപ്രിൽ 27

1218-ൽ ഇറ്റലിയിലെ ടസ്കാനിയിലെ ഒരു ദരിദ്ര കുടുംബത്തിലാണ് വിശുദ്ധ സിത ജനിച്ചത്. വെറും പന്ത്രണ്ട് വയസ്സുള്ളപ്പോൾ, അവൾ ഒരു കുലീന കുടുംബത്തിൻ്റെ സേവനത്തിലായിരുന്നു. എല്ലായ്‌പ്പോഴും കടമകൾ നിർവഹിക്കുന്നതിൽ ഉത്സാഹവും സന്തോഷവും എളിമയുമുള്ള സ്വഭാവവും ഉണ്ടായിരുന്ന വിശുദ്ധ സിത എപ്പോഴും ദൈവഹിതം അനുസരണയോടെ ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചു.

അവൾ എല്ലാ ദിവസവും കുർബാനയിൽ പങ്കെടുക്കാനും ധാരാളം പ്രാർത്ഥനകൾ ചൊല്ലാനും സമയം കണ്ടെത്തി. അതുപോലെ തന്നെ മറ്റ് വേലക്കാർക്ക് അവളോട് അസൂയ തോന്നുന്ന തരത്തിൽ അവളുടെ വീട്ടുജോലികൾ കൃത്യമായി നിർവ്വഹിച്ചു.

അവളുടെ ദയ കുടുംബത്തിൻ്റെ സ്‌നേഹം നേടിയെടുക്കാൻ സഹായിച്ചു. അവർ അവളുടെ ജോലി ഷെഡ്യൂളിന്മേൽ ഒരു സ്വതന്ത്ര ഭരണം നൽകി. പാവപ്പെട്ട ആളുകളെ സഹായിക്കാൻ അവൾ അവസരം കണ്ടെത്തി. രോഗികളെയും ജയിലിൽ കഴിയുന്നവരെയും സന്ദർശിക്കുന്നതിൽ മുഴുകി.

അവളുടെ സൽപ്രവൃത്തികളെക്കുറിച്ചും അവൾക്ക് പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട സ്വർഗ്ഗീയ ദർശനങ്ങളെക്കുറിച്ചും ലൂക്കയിൽ അതിവേഗം വാർത്ത പ്രചരിച്ചു. സ്വന്തം മരണം മുൻകൂട്ടിപ്പറയുകയും ആത്മീയമായി അതിനായി തയ്യാറെടുക്കുകയും ചെയ്ത ശേഷം, വിശുദ്ധ സീത 1271 ഏപ്രിൽ 27-ന് ലൂക്കയിൽ വച്ച് മരിച്ചു.

പല നിവാസികളും അവളെ ഒരു വിശുദ്ധയായി കണക്കാക്കുകയും അവളുടെ മാധ്യസ്ഥം തേടാൻ തുടങ്ങുകയും ചെയ്തു. അതിൽ ധാരാളം അത്ഭുതങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ചില എഴുത്തുകാർ അവളുടെ ബഹുമാനാർത്ഥം ലൂക്ക നഗരത്തെ “സാന്താ സിറ്റ” എന്ന് വിളിക്കാൻ തുടങ്ങി. വീട്ടുജോലിക്കാരുടെ രക്ഷാധികാരിയാണ്. 1696-ൽ സിതയെ വിശുദ്ധയായി പ്രഖ്യാപിച്ചു.

error: Content is protected !!