വിശുദ്ധ ക്ലീറ്റസ്: ഏപ്രിൽ 26

ഗ്രീസിൽ ജനിച്ച് വളർന്ന ആദ്യത്തെ പോപ്പാണ് അനാക്ലീറ്റസ്. ഏകദേശം എഡി 25-ൽ ജനിച്ച അദ്ദേഹം, ഇപ്പോൾ ഏഥൻസ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന അഥീനയിലാണ് താമസിച്ചിരുന്നത്. അവൻ്റെ മാതാപിതാക്കൾ അവനെ അനക്ലീറ്റസ് എന്ന് വിളിച്ചു, ക്ലീറ്റസ് എന്ന പേരിലും അറിയപ്പെട്ടിരുന്നു.

ക്ലീറ്റസ് പത്രോസിനെ അറിയുകയും അവനുമായി അടുത്ത് പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്തു. പീറ്ററാണ് ക്ലീറ്റസിനെ പുരോഹിതനായി നിയമിച്ചതും പിന്നീട് മാർപ്പാപ്പയാകുന്നതിലേക്കും നയിച്ചത്. വെസ്പാസിയൻ ചക്രവർത്തിയുടെയും ഡൊമിഷ്യൻ ചക്രവർത്തിയുടെയും ഭരണകാലത്ത് ഏകദേശം 76 മുതൽ ഏകദേശം 88 വരെ റോമൻ സഭയെ ഭരിച്ചത് മൂന്നാമത്തെ മാർപ്പാപ്പയായ വിശുദ്ധ ക്ലീറ്റസ് ആയിരുന്നു.

വിശുദ്ധ പത്രോസിൻ്റെ ഭരണത്തിനു തൊട്ടുപിന്നാലെ ചെറിയ സഭാ സമൂഹങ്ങളുടെ ആവശ്യം കാണിച്ചുകൊണ്ട് പോപ്പ് ക്ലീറ്റസ് റോമിനെ ഇരുപത്തിയഞ്ച് ഇടവകകളായി വിഭജിച്ചു. ഇപ്പോൾ വത്തിക്കാൻ സിറ്റി എന്നറിയപ്പെടുന്ന സെൻ്റ് പീറ്റേഴ്സ് ബസിലിക്കയിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മുൻഗാമിയായ സെൻ്റ് ലിനസിൻ്റെ അടുത്താണ് അദ്ദേഹത്തെ സംസ്കരിച്ചത്.

error: Content is protected !!