ലക്കോണിയിലെ വിശുദ്ധ ഇഗ്നേഷ്യസ്: മേയ് 11

സാർഡിനിയയിലെ കർഷകരായ മാതാപിതാക്കളുടെ ഏഴു മക്കളിൽ രണ്ടാമനായി 1701 ൽ . ഇഗ്നേഷ്യസ് ജനിച്ചു. ഫ്രാൻസിസ്കന്മാരിലേക്കുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പാത അസാധാരണമായിരുന്നു.

ഗുരുതരമായ രോഗാവസ്ഥയിൽ, സുഖം പ്രാപിച്ചാൽ കപ്പൂച്ചിയനാകുമെന്ന് ഇഗ്നേഷ്യസ് പ്രതിജ്ഞയെടുത്തു. ആരോഗ്യം വീണ്ടെടുത്തെങ്കിലും വാഗ്ദാനം അവഗണിച്ചു.

അദ്ദേഹത്തിന് 20 വയസ്സുള്ളപ്പോൾ, ഒരു റൈഡിംഗ് അപകടം ഇഗ്നേഷ്യസിനെ പ്രതിജ്ഞ പുതുക്കാൻ പ്രേരിപ്പിച്ചു. കപ്പൂച്ചിൻ ആശ്രമത്തിൽ പ്രവേശിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു.

ഇഗ്നേഷ്യസ് തൻ്റെ ആദ്യത്തെ 15 വർഷം കപ്പൂച്ചിന് ആശ്രമത്തിന് ചുറ്റും വിവിധ ചെറിയ ജോലികൾ ചെയ്തു, തൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ അവസാന 40 വർഷക്കാലം അദ്ദേഹത്തെ ആശ്രമത്തിൽ ക്വസ്റ്റർ അല്ലെങ്കിൽ ഔദ്യോഗിക യാചകനായി നിയമിച്ചു. സന്യാസിമാർക്കുള്ള ഭക്ഷണവും സംഭാവനയും ശേഖരിച്ച് അദ്ദേഹം നഗരം ചുറ്റി സഞ്ചരിക്കും.

ചുറ്റിത്തിരിയുമ്പോൾ, ഇഗ്നേഷ്യസ് കുട്ടികളെ ഉപദേശിക്കുകയും രോഗികളെ സന്ദർശിക്കുകയും പാപികളെ മാനസാന്തരപ്പെടുത്താൻ പ്രേരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും. കാഗ്ലിയാരിയിലെ ജനങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ദയയും ജോലിയോടുള്ള വിശ്വസ്തതയും കൊണ്ട് പ്രചോദിതരായിരുന്നു.

1781 മെയ് 11 ന് വിശുദ്ധ ഇഗ്നേഷ്യസ് മരിച്ചു.1940-ൽ വാഴ്ത്തപ്പെട്ടവനായി പ്രഖ്യാപിക്കപ്പെടുകയും 1951-ൽ വിശുദ്ധനായി പ്രഖ്യാപിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തു.

error: Content is protected !!