ഏപ്രിൽ 15 : വിശുദ്ധ ഹുന്ന

ആധുനിക ഫ്രാൻസിലെ സ്ട്രാസ്ബർഗ് പട്ടണത്തിലാണ് വിശുദ്ധ ഹുന്ന താമസിച്ചിരുന്നത്. അവൾ ഒരു പ്രഭുവിൻ്റെ മകളായിരുന്നു ഹുന്നവെറ്റിയറിലെ ഹുനോയെ വിവാഹം കഴിച്ചു. പട്ടണത്തിലെ ദരിദ്രരും രോഗികളും ദരിദ്രരുമായ അയൽവാസികൾക്ക് വേണ്ടി വിശുദ്ധ ഹുന്ന തൻ്റെ സമയത്തിൻ്റെ ഭൂരിഭാഗവും ചെലവഴിച്ചു.

അങ്ങനെ അവൾ വളരെ വേഗം ഈ പ്രദേശത്ത് “വിശുദ്ധ അലക്കുകാരി” എന്ന് അറിയപ്പെട്ടു.വിശുദ്ധ ഹുന്നയുടെ മകൻ ഡിയോഡാറ്റസ് സന്യാസിയായി കർത്താവിനെ സേവിക്കാൻ പോകുമായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മരണശേഷം ഔപചാരികമായി വിശുദ്ധനായി പ്രഖ്യാപിക്കപ്പെട്ടു.

വിശുദ്ധ ഹുന്ന 379-ൽ മരിക്കുകയും നഗരത്തിൽ സംസ്‌കരിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തു. അവളുടെ അവശിഷ്ടങ്ങൾ 1520-ൽ മാറ്റി പ്രദർശിപ്പിച്ചെങ്കിലും നവീകരണ സമയത്ത് നശിപ്പിക്കപ്പെട്ടു. 1520-ൽ ലിയോ X മാർപാപ്പ അവളെ ഔദ്യോഗികമായി വിശുദ്ധയായി പ്രഖ്യാപിച്ചു.

വിശുദ്ധ അലക്കുകാരിയായ വിശുദ്ധ ഹുന്നയെ അലക്കുകാരുടെയും അലക്കൽ തൊഴിലാളികളുടെയും അലക്കുകാരികളുടെയും രക്ഷാധികാരിയായി കണക്കാക്കുന്നു.

error: Content is protected !!