വിശുദ്ധ നെറിയസും വിശുദ്ധ അക്കില്ലസും : മേയ് 12

ഒന്നാം നൂറ്റാണ്ടിൻ്റെ അവസാനത്തിൽ രക്തസാക്ഷികളായ പ്രെറ്റോറിയൻ ഗാർഡിൻ്റെ (ചക്രവർത്തിയുടെ അംഗരക്ഷകർ) റോമൻ പടയാളികളായിരുന്നു നെറിയസും അക്കിലിയസും.

അവർ വിശുദ്ധ പത്രോസ് അപ്പോസ്തലനാൽ സ്നാനമേറ്റുവെന്നും അവരുടെ ഭക്തിയുള്ള ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസത്തിന് പേരുകേട്ടവരാണെന്നും വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്നു. അവർ ക്രിസ്ത്യാനികളായപ്പോൾ അവർ അധാർമികമായി കണ്ട തങ്ങളുടെ സ്ഥാനങ്ങൾ ഉപേക്ഷിച്ചു. നാടുകടത്തപ്പെടുകയും ട്രാജൻ ചക്രവർത്തിയുടെ ഭരണത്തിൻ കീഴിൽ കൊല്ലപ്പെടുകയും ചെയ്തു.

അവരുടെ കഥകൾ സഭയുടെ ആദ്യകാലങ്ങളിൽ ക്രിസ്ത്യാനികൾ നേരിട്ട പീഡനങ്ങളുടെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തലാണ്. നെറിയസിനെയും അക്കിലിയസിനെയും ആദ്യം പോൺസ (പോണ്ടിയ) ദ്വീപിലേക്ക് നാടുകടത്തി. ഇവരെ പിന്നീട് ടെറാസിനയിൽ വെച്ച് തലയറുത്ത് കൊലപ്പെടുത്തി.

error: Content is protected !!