ഷോനൗവിലെ വിശുദ്ധ എലിസബത്ത് :ജൂൺ 18

വിശുദ്ധ എലിസബത്ത് ഒരു ബെനഡിക്റ്റൈൻ ദർശകനായിരുന്നു. അവൾക്ക് പ്രവചനത്തിൻ്റെ വരം ഉണ്ടായിരുന്നു. പൈശാചിക ശക്തികളുടെ ആക്രമണങ്ങളും അവൾ അനുഭവിച്ചു.

1126-ൽ ജർമ്മനിയിലെ ബോണിലാണ് എലിസബത്ത് ജനിച്ചത്. 12 വയസ്സ് മുതൽ അവളുടെ ജന്മസ്ഥലത്തിനടുത്തുള്ള ഒരു ബെനഡിക്റ്റൈൻ ആശ്രമത്തിലാണ് അവൾ വളർന്നതും വിദ്യാഭ്യാസം നേടിയതും. എലിസബത്ത് ആശ്രമം വീടായി കാണാൻ1147-ൽ പ്രതിജ്ഞയെടുത്തു.

സന്യാസിയും മഠാധിപതിയുമായ അവളുടെ സഹോദരൻ എഗ്‌ബെർട്ടിൻ്റെ സഹായത്തോടെ അവൾ തൻ്റെ ദർശനങ്ങൾ വിവരിക്കുന്ന മൂന്ന് വാല്യങ്ങൾ എഴുതി. 1157 മുതൽ 1164-ൽ മരിക്കുന്നതുവരെ അവൾ ഷോനോവിൽ മഠാധിപതിയായി സേവനമനുഷ്ഠിച്ചു.

error: Content is protected !!