വിശുദ്ധ മെഡാർഡ് : ജൂൺ 8

ഫ്രാൻസിൽ സലെൻസിയിൽ ഭക്തിയും കുലീനത്വവുമുള്ള ഒരു കുടുംബത്തിൽ മെഡാർഡ് 457-ൽ ജനിച്ചു. ബാല്യം മുതൽ അവൻ ദരിദ്രരോട് അസാധാരണമായ അനുകമ്പ പ്രദർശിപ്പിച്ചിരുന്നു. ഒരു ദിവസം അവൻ തന്റെ കുപ്പായം അന്ധനായ ഒരു ഭിക്ഷുവിന് ദാനം ചെയ്തു.

അതിനെപ്പറ്റി മാതാപിതാക്കന്മാർ ചോദ്യം ചെയ്തപ്പോൾ അവൻ പറഞ്ഞതു, കഷ്ടപ്പെടുന്ന ക്രിസ്തുവിന്റെ ഒരവയവത്തിന് എന്റെ വസ്ത്രത്തിന്റെ ഒരോഹരി കൊടുക്കാതിരിക്കാൻ എനിക്ക് കഴിഞ്ഞില്ലെന്നാണ്. ആർഭാടങ്ങളിൽ നിന്നൊഴിഞ്ഞ് പ്രർത്ഥനയിലും ഉപവാസത്തിലുമായിരുന്ന അദ്ദേഹം ആനന്ദം കണ്ടെത്തിയിരുന്നത്. 33ആം വയസ്സിൽ മെഡാർഡ് പുരോഹിതനായി.

ഏറ്റവും കഠിനഹൃദയരുടെ ഹൃദയങ്ങളെ സ്പർശിക്കുന്ന ഒരു പ്രവർത്തനത്തിലൂടെ അവൻ ദൈവവചനം പ്രസംഗിച്ചു. . 530-ൽ, ആ രാജ്യത്തെ പതിമൂന്നാം ബിഷപ്പായ അലോമർ, മരണാസന്നനായി, വിശുദ്ധ മെഡാർഡ് ഏകകണ്ഠമായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു.

ദൈവത്തിൻ്റെ മഹത്വം ഉയർത്താനും വിഗ്രഹാരാധനയുടെ അവശിഷ്ടങ്ങൾ ഇല്ലാതാക്കാനുമുള്ള അവസരം കണ്ടിടത്തെല്ലാം അദ്ദേഹം എല്ലാ പ്രതിബന്ധങ്ങളെയും തരണം ചെയ്തു. തൻ്റെ തീക്ഷ്ണമായ പ്രയത്നങ്ങളാലും അത്ഭുതങ്ങളാലും സുവിശേഷത്തിൻ്റെ കിരണങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ രൂപതയുടെ മുഴുവൻ വിസ്തൃതിയിലും വിഗ്രഹാരാധനയുടെ മൂടൽമഞ്ഞ് നീക്കി.

ഈ ദൗത്യം കൂടുതൽ ദുഷ്കരവും അപകടകരവുമാക്കിയത്, ഗൗൾസ് ആൻഡ് ഫ്രാങ്ക്സിലെ എല്ലാ രാജ്യങ്ങളിലും വെച്ച് ഏറ്റവും ക്രൂരന്മാരായിരുന്ന ഫ്ലാൻഡേഴ്സിലെ പുരാതന നിവാസികളുടെ ക്രൂരവും ഉഗ്രവുമായ സ്വഭാവമാണ്. വിശുദ്ധൻ, ഫ്ലാൻഡേഴ്സിൽ ഈ മഹത്തായ ജോലി പൂർത്തിയാക്കി, നോയോണിലേക്ക് മടങ്ങി. അവിടെവെച്ച് അദ്ദേഹം രോഗബാധിതനായി, ബിഷപ്പ് മെഡാർഡ് 560 ജൂൺ 8-ന് അന്തരിച്ചു.

error: Content is protected !!