ഏപ്രിൽ 8 : വിശുദ്ധ ജൂലി (ജൂലിയ) ബില്ല്യാർട്ട്

വിശുദ്ധ ജൂലി (ജൂലിയ) ബില്ല്യാർട്ട് ഏഴ് മക്കളിൽ അഞ്ചാമതായി 1751-ൽ ജനിച്ചു. കുട്ടിക്കാലത്ത് ദിവ്യബലിയിൽ അവൾ യേശുവിനോട് വലിയ സ്നേഹം വളർത്തി. 16 വയസ്സുള്ളപ്പോൾ, അവൾ തൻ്റെ കുടുംബത്തെ സഹായിക്കാൻ പഠിപ്പിക്കാൻ തുടങ്ങി.

എന്നിരുന്നാലും, അവളുടെ പിതാവിനെതിരായ ഒരു കൊലപാതകശ്രമം കാരണം, അവൾ 30 വർഷമായി വളരെ മോശമായ ആരോഗ്യനിലയിലായി. ഈ സമയത്ത് അവൾ വളരെ ക്ഷമയുള്ളവളായിരുന്നു, അവളുടെ എല്ലാ കഷ്ടപ്പാടുകളും ദൈവത്തിന് സമർപ്പിച്ചു.

ഫ്രഞ്ച് വിപ്ലവകാലത്ത്, വിശ്വസ്തരായ പുരോഹിതരുടെ ഒളിത്താവളമായി ജൂലി തൻ്റെ വീട് തുറന്നു. സെൻ്റ് ജൂലി (ജൂലിയ) ബില്ല്യാർട്ടിന് ഒരു ദർശനം ഉണ്ടായി. പെൺകുട്ടികളുടെ ക്രിസ്ത്യൻ വിദ്യാഭ്യാസത്തിനായി താൻ ഒരു മതസ്ഥാപനം തുടങ്ങുമെന്ന് ഒരു ആന്തരിക ശബ്ദം അവളോട് പറഞ്ഞു.

നോട്രെ ഡാം ഡി നാമൂർ സിസ്റ്റേഴ്‌സ് കോൺഗ്രിഗേഷൻ്റെ സഹസ്ഥാപകയായ സെൻ്റ് ജൂലി ബില്ല്യാർട്ടിന് 1804-ൽ ജൂലിക്ക് അത്ഭുതകരമായി സുഖം പ്രാപിക്കുകയും വീണ്ടും നടക്കാൻ കഴിയുകയും ചെയ്തു. 1816-ൽ 64-ാം വയസ്സിൽ അവൾ മരിച്ചു. പോൾ ആറാമൻ മാർപാപ്പ 1969-ൽ അവളെ വിശുദ്ധയായി പ്രഖ്യാപിച്ചു.

error: Content is protected !!