വിശുദ്ധ എഫ്രേം: ജൂൺ 9

എഡെസയിലെ എഫ്രേം എന്നും അറിയപ്പെടുന്ന സിറിയൻ വിശുദ്ധ എഫ്രേം, നാലാം നൂറ്റാണ്ടിൽ റോമൻ സാമ്രാജ്യത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിരുന്ന നിസിബിസ് നഗരത്തിലാണ് താമസിച്ചിരുന്നത്. ക്രിസ്ത്യൻ മാതാപിതാക്കൾക്ക് ജനിച്ച എഫ്രേം സഭയുടെ പഠിപ്പിക്കലുകളിൽ മുഴുകി വളർന്നു.

ചെറുപ്പം മുതലേ പ്രാർത്ഥനയും ഉപവാസവും മറ്റുള്ളവരെ സേവിക്കുന്നതുമായ ജീവിതത്തിനായി അദ്ദേഹം സ്വയം സമർപ്പിച്ചു. ഏകാന്തതയ്ക്കും സന്യാസത്തിനുമുള്ള ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നിട്ടും, എഫ്രേമിന് ക്രിസ്തുവിനോടുള്ള അഗാധമായ സ്നേഹം ഒരു ഡീക്കനായി സഭയെ സേവിക്കാൻ അവനെ പ്രേരിപ്പിച്ചു.

അഗാധമായ കാവ്യാത്മകവും ദൈവശാസ്ത്രപരവുമായ സംഭാവനകളാൽ എഫ്രേമിൻ്റെ ജീവിതം അടയാളപ്പെടുത്തി. ക്രൈസ്തവ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ സത്യങ്ങൾ ഗീതാത്മകവും വാചാലമായി പ്രകടിപ്പിക്കുന്ന അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്തുതിഗീതങ്ങൾക്കും കവിതകൾക്കും അദ്ദേഹം പ്രശസ്തനാണ്.

ആദ്യകാല ക്രിസ്തുമതത്തിൻ്റെ ദൈവശാസ്ത്രപരമായ ഭൂപ്രകൃതി രൂപപ്പെടുത്തുന്നതിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ രചനകൾ നിർണായക പങ്ക് വഹിച്ചു, പ്രത്യേകിച്ച് പാഷണ്ഡതകളെ ചെറുക്കുന്നതിനും യാഥാസ്ഥിതിക സിദ്ധാന്തം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനും.

തൻ്റെ ജീവിതത്തിലുടനീളം, പീഡനങ്ങൾക്കും രാഷ്ട്രീയ പ്രക്ഷുബ്ധതകൾക്കുമിടയിൽ പോലും ക്രിസ്തുവിനോടും സഭയോടുമുള്ള തൻ്റെ ഭക്തിയിൽ എഫ്രേം ഉറച്ചുനിന്നു. വിശ്വാസത്തിൽ ഉറച്ചുനിൽക്കാനുള്ള പ്രോത്സാഹനത്തിൻ്റെയും പ്രബോധനത്തിൻ്റെയും വാക്കുകൾ നൽകിക്കൊണ്ട് അദ്ദേഹം വിശ്വാസികളുടെ ആത്മീയ ആവശ്യങ്ങൾക്കായി വിശ്രമമില്ലാതെ ശുശ്രൂഷിച്ചു. 373-ഓടെ അദ്ദേഹം മരിച്ചു.

error: Content is protected !!