വിശുദ്ധ മെത്തോഡിയസ്: ജൂൺ 14

പൗരസ്ത്യ സഭയിൽ ഐക്യത്തിനും അനുരഞ്ജനത്തിനും വേണ്ടി പ്രവർത്തിച്ച വിശുദ്ധ മെത്തോഡിയസ് തൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ അവസാന അഞ്ച് വർഷം കോൺസ്റ്റാൻ്റിനോപ്പിളിലെ പാത്രിയർക്കീസായി സേവനമനുഷ്ഠിച്ചു.

സിറാക്കൂസിൽ ജനിച്ച അദ്ദേഹം കോൺസ്റ്റാൻ്റിനോപ്പിളിൽ കോടതിയിൽ ഒരു സ്ഥാനം തേടി പോയ സമയത്താണ് മതജീവിതത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാനുള്ള ആഹ്വാനം ആദ്യമായി അനുഭവപ്പെട്ടത്. അദ്ദേഹം ചിനോസ് ദ്വീപിലേക്ക് പോയി, അവിടെ അദ്ദേഹം ഒരു ആശ്രമം പണിയുകയും ഒരു സന്യാസ സമൂഹം ആരംഭിക്കുകയും ചെയ്തു.

എന്നിരുന്നാലും, ആരാധനയിൽ ഐക്കണുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ചർച്ചകൾ പൊട്ടിപ്പുറപ്പെട്ടതിനെത്തുടർന്ന് രൂപത ഭരിക്കാനും ഐക്യം സൃഷ്ടിക്കാനും സഹായിക്കാൻ കോൺസ്റ്റാൻ്റിനോപ്പിളിലെ പാത്രിയർക്കീസ് ​​അദ്ദേഹത്തെ വിളിച്ചതിനാൽ ആശ്രമത്തിലെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സമയം ഹ്രസ്വകാലമായിരുന്നു.

മാർപാപ്പയുടെ സഹായം തേടി റോമിൽ പോയപ്പോൾ, ഏഴ് വർഷത്തേക്ക് അദ്ദേഹം നാടുകടത്തപ്പെട്ടു. 842-ൽ ഗോത്രപിതാവായി തിരിച്ചെത്തിയ അദ്ദേഹം ഐക്യത്തിനായി പ്രവർത്തിച്ചു.

error: Content is protected !!