വിശുദ്ധ ലിഡ്‌വിന : ഏപ്രിൽ 14

വിശുദ്ധ ലിഡ്‌വിന ഷീഡാമിൽ ഒരു ജോലിക്കാരൻ്റെ ഒമ്പത് മക്കളിൽ ഒരാളായി 1380-ൽ ജനിച്ചു. അവളുടെ പിതാവ് ഒരു പാവപ്പെട്ട പ്രഭുവായിരുന്നു, അവളുടെ അമ്മ വളരെ ദരിദ്രരായ സാധാരണക്കാരിൽ നിന്നാണ് വന്നത്. പതിനഞ്ച് വയസ്സുള്ളപ്പോൾ, ലിഡ്‌വിന സ്വയം ദൈവത്തിന് സമർപ്പിച്ചു.

പതിനഞ്ചാം വയസ്സിൽ ഐസ് സ്കേറ്റിംഗിനിടെ ലിഡ്‌വിൻ ഒരു സുഹൃത്തുമായി കൂട്ടിയിടിച്ച് അവളുടെ വലതുവശത്തെ വാരിയെല്ല് ഒടിഞ്ഞു. വീഴ്ച അവളെ തളർത്തുകയും പതിറ്റാണ്ടുകളോളം കഷ്ടപ്പെടുകയും ചെയ്തു. വിശുദ്ധ ലിഡ്‌വിന പ്രാർത്ഥിച്ചും ധ്യാനിച്ചും തൻ്റെ വേദന ദൈവത്തിന് സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ടും സമയം ചെലവഴിച്ചു.

മനുഷ്യരാശിയുടെ പാപങ്ങൾക്കായി തൻ്റെ കഷ്ടപ്പാടുകൾ സമർപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. സ്വർഗ്ഗം, നരകം, ശുദ്ധീകരണസ്ഥലം, ക്രിസ്തുവിൻ്റെ പ്രത്യക്ഷതകൾ, കളങ്കം തുടങ്ങിയ അമാനുഷിക ദർശനങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള നിഗൂഢമായ സമ്മാനങ്ങൾ അവൾ അനുഭവിച്ചു.വിശുദ്ധ ലിഡ്‌വിന 1433 ഏപ്രിലിൽ ഈസ്റ്റർ ദിനത്തിൽ നെതർലാൻഡിലെ ഷിഡാമിൽ മരിച്ചു.1890-ൽ ലിയോ പതിമൂന്നാമൻ മാർപാപ്പയെ വിശുദ്ധയായി പ്രഖ്യാപിച്ചു.

error: Content is protected !!